Creating vibrant places for happy people

Welkom in de dynamische stad

Het kompas bepalen van een stad of een regio, dat is wat ons drijft. Dit kompas geeft richting en perspectief aan alle betrokkenen, zowel publiek als privaat en laat alle stakeholders toe om het gekozen pad verder te exploreren en te bewandelen. Zo maken we samen werk van weerbare steden, kernen en regio's. 

CityD versterkt de lokale en regionale dynamiek op basis van gericht onderzoek, heldere visies en vooral een uitvoerbaar maatregelenpakket. Met ons werk richten wij ons op Citymarketing en Centrummanagement, Handel en Horeca, Ruimtelijke Economie, Toerisme en Vrije Tijd, Vastgoed en Gebiedsontwikkeling. Ons ultieme doel is om jouw en onze omgeving aantrekkelijk te maken voor bewoners, bezoekers én bedrijven

Passie, expertise en betrokkenheid…  dát is de smeerolie.

 • Citymarketing en Centrummanagement

  Het mag duidelijk zijn, in citymarketing en centrummanagement ligt de kiem van CityD. De zaakvoerder begon in 1999 als eerste centrummanager van Vlaanderen voor de stad Genk. De binnenstedelijke microbe is nooit weggegaan. De eerste opdracht was de opmaak van een binnenstedelijk marketingplan voor de vzw Centrummanagement Genk. Vandaag begeleidt CityD veel steden inzake strategische communicatie en citymarketing en geeft het ook vaak uitvoering aan goedgekeurde plannen. Dit vertaalt zich in gericht city- of centrummanagement, afhankelijk van de gekozen focus. De essentie is steeds dezelfde: samen kunnen we meer en visie zonder uitvoering is dode letter.

 • Handel en Horeca

  Handel, horeca en diensten vormen vaak het kloppend hart van elke kern, gemeente en stad. Naast hun economische functie zijn ze belangrijk voor ontmoeting, ontspanning en beleving. Ontdek hier hoe jouw lokale economie kan floreren.

 • Ruimtelijke economie

  CityD kan als partner van de besturen het ruimtelijk-economisch beleid mee vorm geven. Vanuit haar achtergrond in advies bij ruimtelijk-economische vraagstukken is zij het uitgelezen bureau om strategische beleidsvisies voor de omgeving vorm te geven en perspectief voor lokale en regionale economische ontwikkeling te bieden. Hierbij hecht CityD veel aandacht aan het instrumentarium dat dergelijke dynamisering mogelijk maakt. Dit gaat van uitgiftebeleid over gebiedsregie tot parkmanagement.

 • Toerisme en vrije tijd

  Hoe zorg je dat toeristen, bewoners, bezoekers, cultuurliefhebbers, congresgangers en recreanten de weg naar jouw stad of locatie vinden? En hoe ga je om met herbestemming, MICE-actoren en bovenlokale samenwerkingen, ook voor locaties zonder overheidsuitbating? Met een sterk strategisch plan maak je jouw locatie, stad of regio meer dan aantrekkelijk.

 • Vastgoed en gebiedsontwikkeling

  Gebouwen en ruimtes die vandaag ontwikkeld worden, vergen de inzet van duurzame grondstoffen en zware financiële middelen. De ontwikkeling gebeurt dan ook het best doordacht vanuit een langetermijnperspectief, rekening houdend met de behoeften van de markt en van toekomstige generaties. CityD helpt je de risico’s van jouw vastgoedproject of gebiedsontwikkeling te beperken via doorgedreven onderzoek en heldere toekomstbestendige visies. Dit zowel voor ontwikkelaar, overheid als investeerder.

Ons werk

Kwaliteitsscan en begeleiding congreslocaties binnen Flanders Heritage Venue-netwerk van Toerisme Vlaanderen

CityD is al sinds 2018 opdrachthouder om Visit Flanders Convention Bureau te ondersteunen bij de uitwerking van het netwerk Flanders Heritage Venues, een netwerk van belevingsvolle en kwalitatieve congreslocaties.

Herbestemming voor Kasteel van Poeke in Aalter

Nadat Toerisme Vlaanderen eigenaar werd van het Kasteel van Poeke in Aalter, diende het kasteel te worden herbestemd. CityD kreeg de opdracht om verschillende pistes te onderzoeken naar haalbaarheid, wenselijkheid en andere factoren.

Ondersteuning lokale economie Zaventem

CityD is al sinds 2020 betrokken bij handels- en kernondersteunende projecten in Zaventem. We blijven er door de gemeente aangesteld om de lokale handel te versterken.

Onderzoek publiek toegankelijke ruimten VLAIO

VLAIO bouwt aan bedrijvige kernen van de toekomst. Welk beleid is er rond publieksgerichte functies nodig om weerbare handels- en/of voorzieningenkernen uit te bouwen? CityD analyseert het publieksgericht aanbod, toetst het bestaand beleid, onderzoekt ontwikkelingen en formuleert aanbevelingen.

Opmaak horecabeleidsplan Beringen

Met het horecabeleidsplan voor Beringen werd een evenwichtig beleid voor alle horecaondernemers en horecagenieters tot stand gebracht. Niet enkel in Beringen-centrum, ook in de deelkernen.

Kantorenstudie stad Kortrijk en regio Leiedal

Het marktsegment ‘kantoren’ maakt een belangrijk onderdeel uit van het werken in Kortrijk en omgeving, maar het is ook een markt die in continue verandering is. De stad Kortrijk en de intercommunale Leiedal vroegen CityD en JLL (Jones Lang Lasalle) om dit marktsegment onder de loep te nemen.

ENA Poort West-Limburg

De studie ‘Ruimtelijk-economische strategie voor de ENA-cluster Poort West-Limburg’, maakten we in opdracht van de Vlaamse overheid, departement omgeving.

De Vitrine – inspiratieplatform voor bedrijvige kernen

De Vitrine is hét inspiratieplatform van VLAIO voor iedereen die meebouwt aan de bedrijvige kernen van de toekomst.

Partners, organisaties en klanten waarmee we samenwerken:

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x