Ruimtelijke economie

Een bloeiende ruimtelijke economie bepaalt mee de uitstraling van een gemeente en een regio. Het zorgt niet enkel voor comfort voor de eigen inwoners, maar draagt ook bij tot meer tewerkstelling. Een aantrekkelijke lokale economie zorgt voor welvaart, voor versterking van het maatschappelijk weefsel, voor meer investeringen in infrastructuur, in groen, kortom in een sterker woon- en leefklimaat.

CityD als adviesorgaan voor economische herstructurering en transities

Ruimte om te ondernemen is schaars. Daarom zijn we genoodzaakt om ‘economische zones’ anders aan te pakken en hen uit te rusten als bedrijventerreinen van de toekomst. We dienen deze zones te herontwikkelen en op een marktconforme wijze te komen tot de meest optimale invulling, i.e. ‘het juiste bedrijf op de juiste plaats’. Hierbij staat niet enkel de invulling van de kavels centraal, maar ook de mogelijke synergieën tussen de bedrijven onderling.

Vanuit onze ervaring stellen wij voor om bijkomend de nadruk te leggen op integratie van kennis en de opbouw van lokaal draagvlak. Dit niet alleen bij de verschillende publieke stakeholders, maar in het bijzonder ook bij de bedrijven, zodat initiatieven bottom-up gedragen worden en de verschillende actoren aan hetzelfde zeel trekken.

CityD is jouw onafhankelijke adviseur die de noden van elke partij in kaart brengt en kent. Samen komen we tot een ultiem plan.Een goed functionerende lokale of regionale economie is het gevolg van een evenwicht tussen alle facetten van vraag en aanbod. Het optimaliseren van het stedelijk vestigingsmilieu is een delicate oefening die van een hele reeks factoren afhangt, zoals aanbod bedrijventerreinen en bedrijfsruimten, ondernemersklimaat, multimodale bereikbaarheid, inrichting van het openbaar domein, opleidingsniveau,...


Van visionair plan naar een sterke economie

CityD helpt overheden en intercommunales om een beleidsvisie voor economie op maat van de stad, bedrijventerrein of regio uit te werken. Hierin komen alle aspecten aan bod die de economische dynamiek mee bepalen: ontwikkeling van economische zones, faciliteren van bedrijfs- en kantoorruimtes, bedrijventerreinmanagement en/of parkmanagement, dienstenzones, werkplekken voor sociale economie, ...

Als de visie en haalbaarheid op papier staat en goedgekeurd wordt door alle betrokken partijen, rijst de vraag hoe deze te implementeren valt. CityD helpt overheden met het (bovenlokaal) uitgiftebeleid en met de gebiedsregie van bedrijvenlocaties. We geven antwoord op vragen zoals:

 • Aan welke vereisten en kwaliteiten dienen bedrijven te voldoen voor specifieke zones?
 • Waar liggen de kansen of de valkuilen?
 • Hoe gaan we om met herstructurering en herverkaveling in tijden dat green fields een zeldzaamheid zijn?
 • Hoe kunnen we future-proof concepten neerzetten die inspelen op de uitdagingen zoals energiebeheersing, klimaatverandering, grondschaarste, geopolitiek, wijzigende arbeidsmobiliteit, sociodemografische wijzigingen?
 • Hoe kunnen we met verschillende bedrijven een toekomstgericht beleid voeren dat verder gaat dan gezamenlijke investeringen en energie- en afvalbeleid?

Als laatste is er de realisatie, inclusief monitoring, van de opgemaakte visie. Bedrijventerreinmanagement en/of parkmanagement anno 2023 vergt strategische doelstellingen op lange termijn, die tot stand komen dankzij intensief overleg, actieve participatie en een groeiend besef dat samenwerkingen alleen maar voordelen opleveren voor bedrijven en maatschappij. Parkmanagement moet daarom een future-proof invulling krijgen die inzet op shared value.

CityD helpt investeerders, ontwikkelaars en bedrijfsleiders om hun bijdrage aan de lokale en regionale economie mogelijk te maken. Dit kan door samenwerkingsverbanden en haalbaarheidsonderzoeken op te zetten. Dit kan voor diverse typologieën van bedrijfsruimten en investeringsprojecten.


Bedrijventerreinmanagement en gebiedsregie in de kijker

CityD connecteert zowel met de ondernemers op het bedrijventerrein als met de (lokale) overheden die het bedrijventerrein beleidsmatig opvolgen. We merken dat 2024 een kanteljaar kan betekenen in de organisatie en begeleiden vragende partijen graag verder. Door ons te volgen op LinkedIn, Facebook, X en/of Instagram blijf je op de hoogte van het laatste nieuws rond bedrijventerreinmanagement en gebiedsregie. Duiding en de manier waarop we je ondersteunen vind je hier.


Diensten voor lokale economie en ruimtelijke ordening

 • Beleidsplan (lokale) economie
 • Transitieplan bedrijventerrein en verduurzaming
 • Bedrijventerreinmanagement, parkmanagement
 • Ruimtebehoeftepijler
 • Kantorenstudie
 • Herstructureringsadvies
 • Gebiedsregie (‘juiste bedrijf op de juiste plaats’)
 • (Bovenlokaal) uitgiftebeleid en beheer
 • Verweefbaarheid
 • Optimaal ruimtegebruik en verdichting

Wil jij de lokale economie een boost geven en heb je advies nodig?

Stel je vraag aan onze experts. Wij onderzoeken, rapporteren en analyseren om jouw vraag perfect te beantwoorden.

Contacteer ons

Referenties:

 • Detachering in kader van ruimtelijke economie, zoals strategische projecten, opvolgen subsidies,...
 • VLAIO bovenlokaal uitgiftebeleid - raamovereenkomst
 • VLAIO concretisering zoekzone en instellen bewarende maatregelen & fasering bedrijventerrein Lage Keer: economisch onderzoek
 • POM West-Vlaanderen, Bedrijventerreinen van de Toekomst - raamovereenkomsten: Bedrijventerreinmanagement, Zuinig Ruimtegebruik en Ecologische kwaliteit
 • Masterplan Commscope site stad  Leuven, opmaak toekomstperspectief bedrijventerrein
 • Duurzame logistieke terreinen, VIL, VLAKWA, VITO en UAntwerpen
 • Gemeente Overijse: Consultant Lokale Economie 
 • Vlaams Dept. Omgeving afd. Gebiedsontwikkeling: ruimtelijk-economische ENA Strategie
 • Gebiedsregie Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder: toekomstbeeld van drie regionale bedrijventerreinen (o.a. Europark-Centrum-Zuid en De Schacht), van visie tot uitvoering
 • De Werkvennootschap: trajectbegeleiding herlokalisatie bedrijvigheid N74
 • Stad Leuven: datamodel lokale bedrijvigheid
 • Stad Kortrijk: Kantorenstudie
 • Stad Brugge: circulaire HUB
 • Kolmont: begeleiding retail en KMO
 • POM Limburg: bijstand/consultancy inzake redactie economie en lokaal stakeholdermanagement
 • Groothertogdom Luxemburg:, Belval/Esch-sur-Alzette, haalbaarheid economisch programma
 • WVI, onderzoek huurniveaus bedrijfsvastgoed
 • VLAIO, transformatie en verweving leegstaande sites bedrijventerreinen (Leuven, Aalst, Aarschot)
 • Site Forges de Glabec, haalbaarheidsonderzoek
 • Stad Dendermonde, intercommunale DDS, ontwikkeling Hoogveld zone 1


Citymarketing en Centrummanagement

Het mag duidelijk zijn, in citymarketing en centrummanagement ligt de kiem van CityD. De zaakvoerder begon in 1999 als eerste centrummanager van Vlaanderen voor de stad Genk. De binnenstedelijke microbe is nooit weggegaan. De eerste opdracht was de opmaak van een binnenstedelijk marketingplan voor de vzw Centrummanagement Genk. Vandaag begeleidt CityD veel steden inzake strategische communicatie en citymarketing en geeft het ook vaak uitvoering aan goedgekeurde plannen. Dit vertaalt zich in gericht city- of centrummanagement, afhankelijk van de gekozen focus. De essentie is steeds dezelfde: samen kunnen we meer en visie zonder uitvoering is dode letter.

Handel en Horeca

Handel, horeca en diensten vormen vaak het kloppend hart van elke kern, gemeente en stad. Naast hun economische functie zijn ze belangrijk voor ontmoeting, ontspanning en beleving. Ontdek hier hoe jouw lokale economie kan floreren.

Toerisme en vrije tijd

Hoe zorg je dat toeristen, bewoners, bezoekers, cultuurliefhebbers, congresgangers en recreanten de weg naar jouw stad of locatie vinden? En hoe ga je om met herbestemming, MICE-actoren en bovenlokale samenwerkingen, ook voor locaties zonder overheidsuitbating? Met een sterk strategisch plan maak je jouw locatie, stad of regio meer dan aantrekkelijk.

Vastgoed en gebiedsontwikkeling

Gebouwen en ruimtes die vandaag ontwikkeld worden, vergen de inzet van duurzame grondstoffen en zware financiële middelen. De ontwikkeling gebeurt dan ook het best doordacht vanuit een langetermijnperspectief, rekening houdend met de behoeften van de markt en van toekomstige generaties. CityD helpt je de risico’s van jouw vastgoedproject of gebiedsontwikkeling te beperken via doorgedreven onderzoek en heldere toekomstbestendige visies. Dit zowel voor ontwikkelaar, overheid als investeerder.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x