Vastgoed & Gebiedsontwikkeling


Over vastgoed & gebiedsontwikkeling
Hardware en software zeggen we wel eens. Daar waar stedelijke voorzieningen of de software wijzen op de activiteitsgraad, moeten we er ook zorg voor dragen dat deze activiteiten ruimtelijk en stedenbouwkundig goed ingebed zijn in het stedelijk weefsel, de hardware dus. Een goede match van beide wordt beter aangevoeld door de gebruiker, de bewoner en de investeerder.

De contouren van een stad of gemeente veranderen niet zo gauw – alhoewel fusiebewegingen een actueel thema zijn -, maar vaak zijn locaties of gebouwen niet meer afgestemd op hedendaagse noden en opportuniteiten. Locaties worden ontwikkeld, herontwikkeld, herbestemd en dit binnen een passend stedenbouwkundig kader.

CityD helpt overheden met de onderbouwing van planologische afwegingen, in de wetenschap dat de markt vaak grilliger is dan een rigide stedenbouwkundig kader.

CityD helpt investeerders en ontwikkelaars met een integrale, gebiedsgerichte benadering en ontwikkeling van (binnen)stedelijke locaties, gebouwen en projecten. Zowel in het aanreiken van argumenten als in het zoeken en consolideren van draagvlak bij bewoners, handelaars en beleid.

Het huidig ruimtelijk beleid in Vlaanderen zet meer in op valorisatie van verouderde of onbestemde sites en in het behoud van open ruimte.

CityD onderschrijft deze ambitie volledig. Dit houdt in dat er binnen een stedelijke context maximaal ingezet moet worden op verweving van stedelijke functies, het beteugelen van mobiliteit, het aanjagen van investeringsdynamiek en het opzoeken van schaalvoordelen, zowel bij private als publieke investeerders.

We zijn het er over eens dat we in Vlaanderen met deze vragen nog jaren zoet zijn. CityD is graag jouw sparringpartner gedurende het hele traject.

Bekijk onze producten


Project in de kijker:


Referenties vastgoed & gebiedsontwikkeling